Systém hodnocení 2009

Systém hodnocení pro Brněnskou růži ve spolupráci se SKF ČR (Hodnocení dle 100 bodového systému FEUPF)

Hodnotitelé posuzují čtyři základní kategorie – nápad, barevnost, kompozice a technika. První tři kategorie hodnotí bezpodmínečně každý člen jury samostatně bez vzájemné domluvy, aby se vyloučilo ovlivňování názorů jednotlivých členů jury mezi sebou. Pouze v kategorii technika se hodnocení provádí ve skupině všech členů jury najednou. V jednotlivých kategoriích jsou hodnoceny následující charakteristiky:

A) Nápad (0 – 10 bodů)

 • originalita, jedinečnost, kreativita aranžmá
 • interpretace daného úkolu / tématu / práce
 • výběr materiálu a práce s vybraným materiálem
 • rozsah aranžmá odpovídající zadanému času a podmínkám / dokončenost práce

B) Barva (0 – 10 bodů)

 • proporce / dominance použitých barev
 • vyjádření nápadu v barvě
 • barevná kompozice (kontrast, harmonie, intenzita barev)
 • rozložení barev

C) Kompozice (0 – 10 bodů)

 • celkový dojem (tvar, forma, proporce, optická stabilita)
 • styl
 • vhodná volba, dominance a způsob použití materiálu (forma, textura, struktura, kontrast, rytmus, pohyb, linie, směry, atd.)
 • respekt k materiálu

Pro kategorii technika obdrží vedoucí skupiny hodnotitelů pomocnou bodovací tabulku pro techniku aranžmá, kam zapisuje body, na kterých se shodne celá komise. Hodnocení je tedy detailnější než v předchozích třech kategoriích a je vyčleněno celkem 5 faktorů, které se hodnotí škálou 0 - 2 body. V případě disciplíny pracující pouze se sušenými rostlinami jsou v hodnocení vymezeny pouze 4 faktory, s bodovým rozpětím 0 - 2 nebo 0 - 3. Celkový součet v kategorii technika musí dosahovat hodnot 0 - 10 bodů. Hodnotí všichni členové jury dohromady.

Vedoucí skupiny hodnotitelů nakonec body v pomocné tabulce sečte a nadiktuje výsledné hodnoty všem členům skupiny, kteří si stejné výsledné známky zapíší do svých bodovacích tabulek.
V kategorii technika se přihlíží na tyto faktory:

D1) Technika pro živé rostliny (celkový součet všech faktorů činí 0 – 10 bodů)

 • čistota provedení aranžmá (hodnotitelé mohou přidělit 0 – 2 body)
 • vhodnost použité techniky (0 – 2 body)
 • stabilita vazby aranžmá (pevné ukotvení do podkladu, pevný úvazek) a fyzikální stabilita (vyváženost aranžmá, např. u převislých svatebních kytic, atd.) (0 – 2 body)
 • možnost dostatečného zásobení rostlin vodou (s ohledem na techniku a typ aranžmá, neplatí v takové míře např. pro svatební kytice) (0 – 2 body)
 • technická obtížnost, úroveň aranžmá, propracovanost, atd. (0 – 2 body)

D2) Technika pro sušené rostliny (celkový součet všech faktorů činí 0 – 10 bodů)

 • čistota provedení aranžmá (hodnotitelé mohou přidělit 0 – 2 body)
 • vhodnost použité techniky (0 – 3 body)
 • stabilita vazby aranžmá (pevné ukotvení do podkladu, pevný úvazek) a fyzikální stabilita (vyváženost aranžmá, např. u převislých svatebních kytic, atd.) (0 – 2 body)
 • technická obtížnost, úroveň aranžmá, propracovanost, atd. (0 – 3 body)

Celkové vyhodnocení

Před začátkem vlastní soutěže se musí sejít všichni členové všech hodnotících komisí (jednotlivých disciplín), aby se předem domluvili na koeficientech, podle kterých se budou přepočítávat výsledné známky získané od hodnotitelů. Po vyhodnocení každé z disciplín jsou podepsané bodovací tabulky od všech členů jury předány k počítačovému zpracování. V průběhu hodnocení všichni hodnotitelé dané disciplíny udělují ve čtyřech kategoriích pouze známky od 0 do 10, a to vždy v celých číslech. Každý hodnotitel ve skutečnosti udělí pouze 40 bodů a ne 100, jak je uvedeno v názvu hodnotícího systému. K přepočítávání slouží již zmíněné a předem stanovené koeficienty, které lzev programu předem nastavit v různých hodnotách. Dle potřeby tak lze diferencovat mezi jednotlivými kategoriemi (A – D), např. dle národních zvyklostí. Počítačový program si pak po vyplnění výsledků do tabulky přepočítá dle koeficientů výsledky do celkové sumy maximálně 100 bodů (viz Tab. č. 1).

Tabulka č. 1 – Hodnocené kategorie, způsob hodnocení, počet bodů a stanovené koeficienty.

Kategorie Hodnocení jury Počet bodů Koeficient
A - Nápad Samostatně 20 bodů 2
B - Barevnost Samostatně 10 bodů 1
C - Kompozice Samostatně 20 bodů 2
D - Technika Skupinově 50 bodů 5
Celkem 100 bodů

zpět

zavřeno facebook