Všeobecné obchodní podmíny Vonekl

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve formátu docx.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Vonekl s.r.o. - platné od 1. 5. 2017

1. Obecné informace

Společnost Vonekl s.r.o., se sídlem Palackého třída 515/85, Brno 612 00 (dále jen dodavatel) zajišťuje ve své provozovně na ulici Kšírova 669/261, Brno 619 00, velkoobchodní prodej květin a doplňků, případně služeb s tím spojených, registrovaným podnikatelským subjektům (dále jen zákazník) po splnění podmínek pro registraci zákazníka. Registrací se zároveň vydává zákazníkovi registrační zákaznická karta (dále jen zákaznická karta), kterou zákazník prokazuje své oprávnění při nákupech. Osobám bez zákaznické karty bude odmítnuta možnost nákupu.

Podmínky pro vydání zákaznické karty.

Pro zaregistrování nového zákazníka, je potřeba splnit tyto podmínky:

  • doložit oprávnění k podnikání (ŽL, Koncesní listina nebo jiné oprávnění)
  • průkaz totožnosti oprávněné osoby zákazníka - k nahlédnutí pro ověření
  • vyplnit žádost o registraci s určením oprávněných osob k zastupování za účelem nakupování u dodavatele.
  • podpisem potvrdit souhlas s obchodními podmínkami společnosti Vonekl s.r.o.

Registrace bude provedena pouze v případě provedení prvního nákupu v hodnotě min. 2.000,– Kč (bez DPH).

Po splnění podmínek pro vydání, budou zákazníkovi na jméno vydány max. dvě zákaznické karty bezplatně, a to dle určení oprávněné osoby zákazníka. Každé další vydání zákaznické karty bude zpoplatněno 30,– Kč/ks (další osoba, ztráta, atd.). Držitele karty stanovuje výhradně zákazník tzn. osobu, která je oprávněná za něj jednat za účelem nakupování ve velkoobchodě dodavatele.

Zákaznická karta může být zrušena – zablokována na základě žádosti zákazníka nebo ze strany dodavatele v případě porušování obchodních podmínek nebo zneužívání zákaznické karty třetí osobou.

2. Obchodní podmínky

Kupní ceny jsou stanoveny dle ceníků dodavatele nebo cen uvedených u jednotlivých druhů zboží v době odebrání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zákaznická karta umožňuje nakupovat za stejných obchodních podmínek dle přiděleného statusu ve všech velkoobchodních provozovnách společností VONEKL s.r.o a KLIA cz s.r.o.

Od 1. 5. 2017 platí upravený zákaznický systém slev a bonusů.

Na základě obchodní historie za předchozí kalendářní rok je zákazníkovi přiřazen status obchodních podmínek zákazníka, platný pro následující kalendářní rok. Status obchodních podmínek přiřazuje zákazníkovi velikost trvalé slevy na odebírané zboží, platnou pro nové dané období. V případě nových zákazníků bez obchodní historie, rozhodne vedení společnosti o přidělení statusu obchodních podmínek, dle ověřených informací o velikosti a rozsahu možné spolupráce se zákazníkem.

Status obchodních podmínek se nově rozlišuje na STANDARD, PREMIUM, EXCLUSIVE, VIP, INDIVIDUAL

Změna statusu obchodních podmínek je provedena vždy na základě přehodnocení ročního objemu všech nákupů tj.od 1. 1. do 31. 12., dosaženého ve velkoobchodě, kde byla přidělena zákaznická karta zákazníka, a to nejpozději do 20. 1. následujícího roku. Veškeré uváděné hodnoty, jsou uváděny jako hodnoty v Kč bez DPH.

Status obchodních podmínek směrem k lepšímu, může být změněn i v průběhu roku na základě podložených obchodních výsledků – rozhoduje vždy vedení společnosti.

Na zboží nakupované přes NL webshop a vybrané akční nabídky se nevztahují žádné slevy.

Jednorázový bonus pro nákup nad… se neuplatňuje u hromadné fakturace (tj.vyúčtování více odběrů najednou).

Jednorázový bonus pro nákup nad…

Pro zákazníky se statusem obchodních podmínek STANDARD je platný i tzv. bonus za nákup

nad 3.000, 6.000, 10.000 Kč dle aktuálně stanovených hodnot.

nad 3.000,– bez DPH sleva 3 %
nad 6.000,– bez DPH sleva 4 %
nad 10.000,– bez DPH sleva 5 %

Platební kázeň

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně nebo u rozvozu dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

V případě nedodržování splatnosti vystavených faktur, je možné do uhrazení plateb po splatnosti odebírat zboží pouze za hotové nebo s úhradou platební kartou.

3. Reklamace, uplatnění vady z obchodního vztahu

Reklamační podmínky – lhůty.

  • u čerstvých řezaných květin a zeleně, musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do konce prodejní doby následující den po dni koupě (24hodin), jinak práva zaniknou.
  • u hrnkových květin kvetoucích i okrasných listem, musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do konce prodejní doby druhého dne po dni koupě (48 hodin), jinak práva zaniknou.
  • u doplňkového sortimentu a floristického materiálu a ostatního sortimentu platí obecná záruční doba 24 měsíců, pokud s ohledem k povaze zboží není stanovena záruční doba odlišně

Reklamace bude projednána za předpokladu, že dodavatel bude vyrozuměn zákazníkem ve výše uvedeným lhůtach a reklamované zboží bude předloženo k posouzení v nejkratším možném termínu, spolu s dokladem o nabytí.

Předcházení reklamacím u rostlinného materiálu.

Doporučeným způsobem, jak předcházet reklamaci u rostlinnného materiálu zejména u řezaných květin a zeleně, je osobní posouzení kvality, pečlivý výběr sortimentu a profesionální odhad množství nakupovaného zboží. Nezbytnou podmínkou je následné okamžité odborné ošetření zboží a jeho odpovídajícího uskladnění s ohledem na zamýšlený způsob dalšího využití.

Zboží pořízené na dálku (přes internet, telefon)

Na základě občanského zákoníku má kupující v případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků na dálku, čili tedy i v případě internetového nákupu, právo odstoupit od této kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce.

Lhůta 14 dní běží od chvíle, kdy si zboží převezmete.

Vždy si ponechte kopii dokumentu o odstoupení od nákupu a doklad o jeho předání prodejci. Pokud zboží objednáváte na dálku a vyzvedáváte si ho v kamenné prodejně, platí v tomto případě stejné postupy, jako při nákupu na dálku.

4. Ostatní informace

Veškeré zboží dodávané dodavatelem, pokud není uvedeno na konkrétním zboží jinak, je určeno pro dekorativní účely.

Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek na zákazníkem poskytnuté adresy.

Dodavatel si vyhražuje právo shromažďování dat a informací obchodní povahy o zákaznících, rovněž i pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodní provozovny.

Dodavatel a zákazník (dále jen strany) se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodli, že veškeré jejich spory vzniklé z jakýchkoliv kupních smluv mezi nimi uzavřenými či v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na http://www.urmr.cz/ ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie,

cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu http://www.e-arbiter.cz/. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na http://www.urmr.cz/. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

5. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky četly a s jejich zněním souhlasí a dále se dohodly, že se jejich smluvní vztahy budou těmito podmínkami řídit.

………………………………………………………………

zákazník (podpis + čitelně hůlkovým písmem)

Status obchodních podmínek – hodnoty platné od 1. 5. 2017

Veškeré uváděné hodnoty, jsou uváděny jako hodnoty v Kč bez DPH.

Na zboží nakupované přes NL webshop a vybrané akční nabídky se nevztahují žádné slevy.

Status zákazníka v době vydání registrační karty je:

STANDARD podmínky trvalá sleva na všechno zboží 0 %

Měsíční obrat do 20.000,– Kč bez DPH
Jednorázový bonus za nákup nad 3.000,– bez DPH sleva 3 %
nad 6.000,– bez DPH sleva 4 %
nad 10.000,– bez DPH sleva 5 %

PREMIUM podmínky trvalá sleva na všechno zboží 5 %

Měsíční obrat 20.000 – 40.000 Kč bez DPH

EXCLUSIVE podmínky trvalá sleva na všechno zboží 10 %

Měsíční obrat 40.000 – 65.000 Kč bez DPH

VIP podmínky trvalá sleva na všechno zboží 15 %

Měsíční obrat 65.000 – 100.000 Kč bez DPH

INDIVIDUAL podmínky trvalá sleva na všechno zboží 19 %

(případně individuální nastavení slev)

Měsíční obrat od 100.000 Kč bez DPH

Na vyšší slevy mají nárok zákazníci s dobrou platební morálkou.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve formátu docx.

otevřeno facebook