Systém hodnocení pro Brněnskou růži

Hodnotitelé posuzují čtyři základní kategorie – originalitu, barevnost, kompozici a techniku. První tři kategorie hodnotí bezpodmínečně každý člen jury samostatně bez vzájemné domluvy, aby se vyloučilo ovlivňování názorů jednotlivých členů jury mezi sebou. Pouze v kategorii technika se hodnocení provádí ve skupině všech členů jury najednou.

Před začátkem vlastní soutěže se sejdou všichni členové hodnotících komisí, aby se předem domluvili na koeficientech, které lze upravovat např. na základě národních zkušeností nebo zvyklostí, a podle kterých se budou přepočítávat získané body. Na základě zkušeností z předchozích ročníků Brněnské růže jsou tyto koeficienty stanoveny a jsou uvedeny u jednotlivých kategorií.

V jednotlivých kategoriích jsou hodnoceny následující kritéria

A) Originalita (0 – 10 bodů, přepočtový koeficient 2)

 • jedinečnost, kreativita
 • interpretace daného úkolu
 • výběr materiálu a práce s vybraným materiálem
 • technická obtížnost vzhledem k originalitě práce

B) Barva (0 – 10 bodů, přepočtový koeficient 1)

 • proporce, dominance použitých barev
 • vyjádření nápadu v barvě
 • barevná kompozice (kontrast, harmonie, intenzita barev)
 • rozložení barev

C) Kompozice (0 – 10 bodů, přepočtový koeficient 2)

 • celkový dojem (tvar, forma, proporce, optická stabilita)
 • styl
 • vhodná volba, dominance a způsob použití materiálu (forma, textura, struktura, rytmus, pohyb, linie, směry, atd.)
 • respekt k materiálu

Pro kategorii technika obdrží vedoucí skupiny hodnotitelů pomocnou bodovací tabulku pro techniku aranžmá, kam zapisuje body, na kterých se shodne celá komise. Hodnocení je tedy detailnější než v předchozích třech kategoriích a je vyčleněno celkem 5 faktorů, které se hodnotí škálou 0 - 2 body. Pro soutěžní úlohy bez použití živých květin – sušené a umělé květiny - platí pro hodnocení techniky tabulka D2, kde odpadá kritérium „dostatečné zásobení rostlin vodou a zabezpečení proti úniku vody“ a u zbylých čtyř kritérií je upraven rozsah možných bodů tak, aby součet byl opět max. 10. Hodnotí všichni členové jury dohromady.
Vedoucí skupiny hodnotitelů nakonec body v pomocné tabulce sečte a nadiktuje výsledné hodnoty všem členům skupiny, kteří si tyto výsledné známky zapíší do svých bodovacích tabulek.

D1) Technika pro živé rostliny – pět kritérií (0 – 10 bodů, přepočtový koef. 5)

 • čistota provedení aranžmá (0 – 2 body)
 • vhodnost použité techniky (0 – 2 body)
 • stabilita vazby aranžmá (pevné ukotvení do podkladu, pevný úvazek), a fyzikální stabilita (vyváženost aranžmá, např. u převislých svatebních kytic apod.), (0 – 2 body)
 • dostatečné zásobení rostlin vodou a zabezpečení proti úniku vody (s ohledem na techniku a typ aranžmá), (0 – 2 body)
 • technická obtížnost, propracovanost (rozsah aranžmá odpovídající zadanému času a podmínkám, dokončenost práce), (0 – 2 body)

D2) Technika pro sušené a umělé rostliny – čtyři kritéria (0 – 10 bodů, přepočtový koef. 5)

 • čistota provedení aranžmá (0 – 2 body)
 • vhodnost použité techniky (0 – 3 body)
 • stabilita vazby aranžmá (pevné ukotvení do podkladu, pevný úvazek), a fyzikální stabilita (vyváženost aranžmá, např. u převislých svatebních kytic apod.), (0 – 2 body)
 • technická obtížnost, propracovanost (rozsah aranžmá odpovídající zadanému času a podmínkám, dokončenost práce), (0 – 3 body)

Celkové vyhodnocení

Po vyhodnocení každé z disciplín jsou podepsané bodovací tabulky od všech členů jury předány k počítačovému zpracování. V průběhu hodnocení všichni hodnotitelé dané disciplíny udělují ve čtyřech kategoriích pouze známky od 0 do 10, a to vždy v celých číslech. Každý hodnotitel ve skutečnosti udělí pouze max. 40 bodů a ne 100, jak je uvedeno v názvu hodnotícího systému. K přepočítávání slouží již zmíněné a předem stanovené koeficienty.

Po zadání bodů od jednotlivých hodnotitelů u jednotlivých soutěžních disciplín počítačový program přepočítá body dle koeficientů a stanoví průměr z výsledků všech komisařů, např. 75,28 bodů (z max. 100 možných). Teprve od tohoto průměru se odečtou případné penalizační body.

Penalizační body

Udělují je techničtí komisaři nebo členové hodnotící komise na základě porušení pravidel vzhledem k zadání, např. při zjištění, že soutěžící použije předem připravenou přizdobenou konstrukci, kterou pravidla nepovolují. Dle závažnosti prohřešku přidělí soutěžícímu 5 nebo 10 penalizačních bodů, které počítačový program odečte od výsledku v rámci konkrétní disciplíny, např. 75,28 – 5 = 70,28.

Diskvalifikace

Nastává v případě, že soutěžící nedodrží zadání a vytvoří jinou floristickou disciplínu, např. dekoraci pro nevěstu místo svatební kytice, kytici s použitím jednoho květu místo přízdoby jednoho květu nebo dekoraci nádoby místo florálního objektu.

Stanovení celkového pořadí

Součtem výsledků z jednotlivých disciplín (po odečtení penalizačních bodů nebo započítání diskvalifikace) stanoví počítačový program pořadí soutěžících, např. u tří členů hodnotící komise max. 300 bodů, min. 0 bodů.

Absolutní vítěz Brněnské růže

Celkový vítěz juniorské nebo seniorské kategorie s vyšším počtem bodů.

otevřeno facebook