Úprava obchodních podmínek

Vystavování dokladů – dodržování termínů splatnosti

Od 1. 1. 2012 platí dvě základní pravidla pro vystavování prodejních dokladů a možnost čerpání květinových bodů.

1. zákazníkům, kteří nemají uhrazené faktury po splatnosti, je možný prodej pouze za hotové, případně platba platební kartou, a to do doby úhrady všech plateb po splatnosti, včetně dohodnutých a již probíhajících splátkových kalendářů starších pohledávek.

2. zákazníkům, kteří nemají uhrazené faktury po splatnosti, je dočasně pozastavena možnost čerpání květinových bodů, a to do doby úhrady všech plateb po splatnosti, včetně dohodnutých a již probíhajících splátkových kalendářů starších pohledávek.

Nové květinové body se budou i nadále načítat jako obvykle.

V praxi to znamená, že v případě neuhrazených plateb po splatnosti je možno odebrat zboží pouze za hotové, příp. platbou platební kartou jinak nebude zboží vydáno! Rovněž čerpání květinových bodů na zboží, semináře a ostatní benefity je dočasně pozastaveno. Za platby po splatnosti jsou považovány i ty pohledávky, které jsou nebo budou dohodnuty ve splátkových kalendářích a nebyly ještě plně uhrazeny.

Opatření je platné na všech provozních jednotkách společnosti tj. hala, skleník, rozvozy a internetový obchod e-shop Vonekl.

Velkoobchodní nákupní podmínky.

Nákupy při nesplnění velkoobchodních podmínek minimálního odběru budou považovány za maloobchodní prodej s přirážkou 50 %.

Limity velkoobchodního odběru

Objem všech nákupů v celkovém úhrnu 10.000,– Kč (bez DPH) za posledních šest kalendářních měsíců, případně splnění jednorázového minimálního nákupu 2.000,– Kč (bez DPH).

Registrace nového zákazníka bude provedena pouze v případě provedení prvního nákupu v hodnotě min. 2.000,– Kč (bez DPH).

Zpoplatnění květinových vratných obalů.

Od 1. 1. 2012 jsou zpoplatněny květinové vratné obaly tj. typizované vratné papírové krabice a plastové nádoby a nádstavce všech velikostí a to jednotně 120, Kč/ks (+20 % DPH).
Tzn. zákazníkům jsou účtovány všechny typizované vratné obaly, které si při nákupu odnáší sebou a jsou dobropisovány zpět při jejich vrácení. Dobropisovat je možné pouze dle aktuálního saldokonta odebraných obalů (ostatní vrácení obalů je možné bez dobropisování).

Rozhodčí doložka – úprava dle nové legislativy platné od 1.1.2012

Dodavatel a zákazník (dále jen strany) se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodli, že veškeré jejich spory vzniklé z jakýchkoliv kupních smluv mezi nimi uzavřenými či v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

otevřeno facebook